Stuc en Stone Schijndel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stuc en Stone by Jola gevestigd in Schijndel, Duinweg 8H, 5482VR. Kvk: 66598699. Btw.nr: 150009835B02

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen hierna te noemen: Stuc en Stone by Jola, en een Wederpartij, waarop Stuc en Stone by Jola deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stuc en Stone by Jola, voor de uitvoering waarvan door Stuc en Stone by Jola derden dienen te worden ingeschakeld.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Stuc en Stone by Jola en haar directie.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stuc en Stone by Jola en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8. Indien Stuc en Stone by Jola niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stuc en Stone by Jola in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Stuc en Stone by Jola zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd, om wat voor reden dan ook, niet meer beschikbaar is.

2.2. Stuc en Stone by Jola kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen en beschrijvingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen inter-filiale vervoerskosten, advieskosten, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, kunnen worden doorberekend, tenzij anders aangegeven.

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stuc en Stone by Jola daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stuc en Stone by Jola anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stuc en Stone by Jola niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders/ aanbiedingen.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijzigingen

3.1. De overeenkomst tussen Stuc en Stone by Jola en de Wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2. Uw bestelling dient uiterlijk binnen 14 dagen na bevestiging van uw opdracht te worden afgehaald bij onze vestigingen in Schijndel of het magazijn in Breda. Na deze tijd zijn wij gerechtigd te goederen weer terug te nemen in de voorraad en door te verkopen

3.3. Tegen een marktconforme vergoeding kunnen wij uw bestelling laten bezorgen op een door u gewenste locatie. Wij maken gebruik van externe vervoerders en proberen een leverdatum afspreken binnen een specifiek dagdeel. U dient dan wel op de afgesproken dag thuis te zijn om de zending in ontvangst te nemen. De transporteur levert tot aan de voordeur. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport.

3.4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een uiterlijke termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Stuc en Stone by Jola derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stuc en Stone by Jola dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien Stuc en Stone by Jola niet tijdig kan leveren met als oorzaak het niet volgens afspraak leveren van onze leveranciers dan is Stuc en Stone by Jola niet aansprakelijk voor verlate levering. Stuc en Stone by Jola heeft echter wel de plicht de klant te informeren en een alternatief te bieden, zonder bijkomende kosten te berekenen.

3.5. Stuc en Stone by Jola heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6. Stuc en Stone by Jola is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren/ leveren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Stuc en Stone by Jola de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8. Indien Stuc en Stone by Jola gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Stuc en Stone by Jola ter beschikking heeft gesteld.

3.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Stuc en Stone by Jola zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Stuc en Stone by Jola gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Stuc en Stone by Jola bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Stuc en Stone by Jola op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

3.11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stuc en Stone by Jola een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.12. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Stuc en Stone by Jola gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade ((daaronder ook begrepen alle (juridische) kosten)) aan de zijde van Stuc en Stone by Jola daardoor direct of indirect ontstaan.

3.13. Indien Stuc en Stone by Jola bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Stuc en Stone by Jola onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Stuc en Stone by Jola toekomende bevoegdheid of een op Stuc en Stone by Jola rustende verplichting ingevolge de wet; - in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Stuc en Stone by Jola alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

4.1. Stuc en Stone by Jola is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Stuc en Stone by Jola ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Stuc en Stone by Jola kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal/ kan nakomen; - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stuc en Stone by Jola kan worden gevergd.
 
4.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Stuc en Stone by Jola gerechtigd tot een vergoeding van de schade, daaronder begrepen alle kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stuc en Stone by Jola op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Stuc en Stone by Jola de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4. Indien Stuc en Stone by Jola op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stuc en Stone by Jola, zal Stuc en Stone by Jola in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Stuc en Stone by Jola is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Stuc en Stone by Jola zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Stuc en Stone by Jola genoemde termijn te voldoen, tenzij Stuc en Stone by Jola anders aangeeft.

4.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stuc en Stone by Jola vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stuc en Stone by Jola op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

5.1. Stuc en Stone by Jola is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stuc en Stone by Jola geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stuc en Stone by Jola niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stuc en Stone by Jola heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stuc en Stone by Jola zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3. Stuc en Stone by Jola kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4. Indien Stuc en Stone by Jola ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stuc en Stone by Jola gerechtigd om het reeds nagekomen. respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1. Bij het accepteren van de orderbevestiging dient de betaling per bankoverschrijving te worden voldaan. Op het moment dat de betaling zichtbaar is op rekeningnummer NL45INGB0007121338 ter name van Stuc en Stone by Jola te Schijndel zal Stuc en Stone by Jola tot bestelling overgaan van de door de wederpartij gewenste producten. na het ontvangen van de betaling ontvangt de wederpartij een gespecificeerde factuur als betaalbewijs.

 

6.2. Wij wijzen de Wederpartij er uitdrukkelijk op dat indien de betaling niet op tijd is bijgeschreven, Stuc en Stone by Jola de bestelling niet kan meegeven aan de vervoerder. Betaling dient steeds te geschieden op een door Stuc en Stone by Jola aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Stuc en Stone by Jola aangegeven. Stuc en Stone by Jola is tevens gerechtigd om periodiek te factureren.

6.3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4. Stuc en Stone by Jola heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.5. Stuc en Stone by Jola kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Stuc en Stone by Jola kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Stuc en Stone by Jola echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door Stuc en Stone by Jola in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stuc en Stone by Jola totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Stuc en Stone by Jola gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2. Door Stuc en Stone by Jola geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stuc en Stone by Jola veilig te stellen.
 
7.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Stuc en Stone by Jola daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Stuc en Stone by Jola ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Stuc en Stone by Jola gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Stuc en Stone by Jola bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6. Voor het geval Stuc en Stone by Jola zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stuc en Stone by Jola en door Stuc en Stone by Jola aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stuc en Stone by Jola zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

8.1. De door Stuc en Stone by Jola te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Stuc en Stone by Jola kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Stuc en Stone by Jola verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stuc en Stone by Jola, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de door Stuc en Stone by Jola voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Stuc en Stone by Jola geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Stuc en Stone by Jola te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stuc en Stone by Jola in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Stuc en Stone by Jola in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 
8.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan 30 dagen na factuurdatum, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

8.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Stuc en Stone by Jola de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Stuc en Stone by Jola, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Stuc en Stone by Jola te retourneren en de eigendom daarover aan Stuc en Stone by Jola te verschaffen, tenzij Stuc en Stone by Jola anders aangeeft.

8.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stuc en Stone by Jola daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Stuc en Stone by Jola aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Stuc en Stone by Jola is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stuc en Stone by Jola is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3. Stuc en Stone by Jola is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stuc en Stone by Jola aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stuc en Stone by Jola toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.4. Stuc en Stone by Jola is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

9.5. Indien Stuc en Stone by Jola aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stuc en Stone by Jola beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.6. De aansprakelijkheid van Stuc en Stone by Jola is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van zijn leidinggevende en ondergeschikten.

Artikel 10. Verjaringstermijn

10.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Stuc en Stone by Jola en de door Stuc en Stone by Jola bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

10.2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Stuc en Stone by Jola van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11. Risico-overgang

11.1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht en / of op het moment dat de goederen in opdracht van de Wederpartij op transport gaan.

11.2. De Wederpartij dient de aangeschafte tegels zelf te controleren op breuk, schade, kleurechtheid alvorens de tegels worden vervoerd. Tegels met schade kunnen meteen en gratis worden geruild. De Wederpartij dient ook te controleren of de goederen op de factuur overeenkomen met hetgeen de Wederpartij in ontvangst heeft genomen. Wederpartij is hiervoor zelf verantwoordelijk. Wederpartij is ook verantwoordelijk voor de juiste hoeveelheden aan producten, ook als Stuc en Stone by Jola geholpen heeft met tekeningen of berekeningen. Het teveel bestelde materiaal wordt niet retour genomen en ook tekorten zijn voor risico van wederpartij.

11.3. Tegels die de Wederpartij via een externe vervoerder heeft ontvangen dienen bij ontvangst direct op juistheid en schade gecontroleerd te worden. Bij schade of onjuistheid dient de Wederpartij Stuc en Stone by Jola binnen 24 uur na ontvangst hiervan schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen. Stuc en Stone by Jola is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het door derden uitgevoerd transport.

11.4. Cementtegels dienen altijd met de juiste middelen geïmpregneerd te worden om daarna met het juiste middel onderhouden te worden. Hiervan afwijken kan aantasting van de toplaag van de tegel tot gevolg hebben waardoor er meer kans is op het indringen van vervuiling. Cementtegels kennen een natuurlijk slijtageproces wat voor de specifieke uitstraling van deze tegels zorgt. Verkleuringen, haarscheurtjes en slijtsporen zijn normaal en inherent aan deze tegels. Indien de vloer goed onderhouden wordt zal er met enkele jaren een lichte glans ontstaan, ook dit is normaal en draagt bij aan de geleefde uitstraling van de cementtegel vloer.

Stuc en Stone by Jola is niet verantwoordelijk als de wederpartij hiervan niet op de hoogte is en dat de vloer niet aan de koper zijn verwachtingen voldoet. Stuc en Stone by Jola is ook niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door het verkeerd onderhouden of het verkeerd gebruik van de onderhoudsmiddelen.

11.5. Beton-Ciré kan door de manier van verwerken, luchtvochtigheid, temperatuur tijdens het verwerken en door de manier van afwerken iets afwijken van de gewenste kleur, Stuc en Stone by Jola is hier niet verantwoordelijk voor. Indien Beton-Ciré scheurt zal dit altijd komen door scheuren in de ondergrond, Ciré scheurt nooit uit zichzelf en hier is Stuc en Stone by Jola niet verantwoordelijk voor.

Indien Stuc en Stone by Jola de verwerking van de diverse soorten ciré voor de wederpartij verzorgt dan zal Stuc en Stone by Jola zijn uiterste best doen de wensen van de klant te vertalen in het te maken werk.

We kunnen echter niet kopiëren en met opleveren dient de wederpartijhet werk te accepteren zoals het is geworden. Uiteraard betreft dit enkel het optische resultaat, indien Stuc en Stone by Jola ook de voorbewerking heeft verzorgt dan dient Stuc en Stone by Jola het werk constructief volledig te garanderen voor een periode van 1 jaar. Beton-Ciré dient met de juiste middelen onderhouden te worden om de kwaliteit voor langere tijd te waarborgen, dit is de verantwoording van de wederpartij. Stuc en Stone by Jola is niet aansprakelijk ten aanzien van geleverde goederen/zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- en/of verwerkt of zich niet langer in de originele gesloten verpakking bevinden.

 

Stuc en Stone by Jola is niet aansprakelijk ten aanzien van verkleuringen en/of geringe onderlinge kleurafwijkingen, dit is inherent aan het product– en arbeidsproces, alsmede omgevingsomstandigheden. Stuc en Stone by Jola is niet aansprakelijk voor scheuren in het beton ciré die ontstaan door scheuring van de ondergrond waarop het Beton Ciré is bevestigd. Stuc en Stone by Jola is niet aansprakelijk ten aanzien van structuur verschillen en onderlinge structuur afwijkingen,  dit is inherent aan het product –en arbeidsproces, alsmede omgevingsomstandigheden. Aan door Stuc en Stone by Jola ter beschikking gestelde samples kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van kleur- en/of structuur.

 

Artikel 12. Vrijwaring

12.1. De Wederpartij vrijwaart Stuc en Stone by Jola voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stuc en Stone by Jola toerekenbaar is.

12.2. Indien Stuc en Stone by Jola uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Stuc en Stone by Jola zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stuc en Stone by Jola, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stuc en Stone by Jola en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1. Stuc en Stone by Jola behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Stuc en Stone by Jola heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stuc en Stone by Jola partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

15.2. Van toepassing is steeds de laatst ontvangen / gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Stuc en Stone by Jola.

15.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.